Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden voor bedrijven en instellingen

 

1. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor bedrijven en instellingen, waaronder Veiligheidsregio’s, brandweerkorpsen en personeelsverenigingen.
 2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke offerte uitgebracht door Het Brandweer Magazijn en van elke overeenkomst waarbij Het Brandweer Magazijn zaken levert en/of werkzaamheden verricht.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Het Brandweer Magazijn die langs elektronische weg tot stand komen.
 4. Andersluidende voorwaarden maken alléén deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover Het Brandweer Magazijn en de wederpartij zulks schriftelijk uitdrukkelijk overeenkomen.
 5. De algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 6. In geval van strijd tussen de bepalingen van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

 

2. Privacy/AVG

Het Brandweer Magazijn doet er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Het Brandweer Magazijn houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

3. Offerte

 1. Alle offertes van Het Brandweer Magazijn zijn vrijblijvend.
 2. De offerte verliest zijn geldigheid indien deze niet binnen 30 dagen na dagtekening onvoorwaardelijk schriftelijk door de wederpartij is aanvaard, tenzij anders overeengekomen.
 3. ledere offerte is gebaseerd op de informatie die door de wederpartij is verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
 4. Indien de wederpartij de offerte niet aanvaardt, heeft Het Brandweer Magazijn het recht om alle aan de offerte verbonden kosten bij de wederpartij in rekening te brengen.

 

4. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van Het Brandweer Magazijn of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, door elektronische of schriftelijke bevestiging van Het Brandweer Magazijn.
 2. De onder a. bedoelde bevestigingen worden geacht de overeenkomst met de wederpartij volledig weer te geven.
 3. Indien de overeenkomst wordt aangegaan tussen Het Brandweer Magazijn en een wederpartij handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 BW (informatieverplichtingen) alsmede het bepaalde in artikel 6:227c BW (totstandkoming overeenkomst) niet van toepassing zijn.

 

5. Uitvoering overeenkomst

 1. Het Brandweer Magazijn mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. Het Brandweer Magazijn staat in voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst door deze derden.
 2. De wederpartij staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig en noodzakelijk zijn, tijdig aan Het Brandweer Magazijn zijn en worden verstrekt, en dat deze gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn.
 3. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

 

6. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Het Brandweer Magazijn behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.
 2. De rechten op de in dit artikel sub a. genoemde gegevens en voorwerpen blijven eigendom van Het Brandweer Magazijn ongeacht of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
 3. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Brandweer Magazijn niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De wederpartij is per overtreding van deze bepaling aan Het Brandweer Magazijn een boete verschuldigd van € 10.000. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 4. De wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens en voorwerpen als bedoeld in dit artikel sub a. op eerste verzoek binnen de door Het Brandweer Magazijn gestelde redelijke termijn in onbeschadigde staat franco retour zenden. Bij overtreding van deze bepaling is de wederpartij een boete verschuldigd van € 1.000 per dag. Deze boete kan naast een schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 

7. Communicatie

 1. ledere communicatie tussen Het Brandweer Magazijn en de wederpartij kan elektronisch geschieden, tenzij de wet anders bepaalt.
 2. Indien de Algemene Voorwaarden of de overeenkomst bepalen dat een verklaring schriftelijk moet worden gedaan dan kan dit tevens langs elektronische weg mits het elektronische bericht printbaar is.
 3. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het opslaan en/of printen van elektronische communicatie. De door Het Brandweer Magazijn opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de wederpartij.
 4. Behoudens tegenbewijs wordt elektronische communicatie geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. lndien elektronische communicatie niet is ontvangen als gevolg van ICT problemen van de wederpartij, komt dit voor rekening en risico van de wederpartij.

 

8. Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie van Het Brandweer Magazijn welke niet nadrukkelijk onderdeel van de overeenkomst zijn.
 2. De kosten van of verband houdende met de in artikel 6 sub a. van deze Algemene Voorwaarden genoemde gegevens en voorwerpen kunnen aan de wederpartij worden doorberekend.
 3. De wederpartij is verantwoordelijk voor door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en ontwerpen, alsmede voor de functionele geschiktheid van door hem voorgeschreven of aangeleverde materialen.
 4. De wederpartij vrijwaart Het Brandweer Magazijn voor elke aanspraak van derden met betrekking tot door of namens de wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen en dergelijke.

 

9. Prijzen

 1. lndien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsbepalende factoren in prijs stijgen, is Het Brandweer Magazijn bevoegd deze prijsstijging aan de wederpartij door te berekenen mits de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de prijsstijging nog niet volledig is voltooid.
 2. De wederpartij is gehouden de prijsstijging te voldoen gelijktijdig met betaling van de hoofdsom of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
 3. Bij wijziging van of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, mag het Het Brandweer Magazijn de prijs volgens zijn gebruikelijke tarieven verhogen.
 4. Het Brandweer Magazijn is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

10. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door de wederpartij aan Het Brandweer Magazijn te worden voldaan op een door Het Brandweer Magazijn aangewezen rekening. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn.
 2. Het Brandweer Magazijn is gerechtigd door middel van deelfacturen tussentijds of vooraf aan de wederpartij te factureren.
 3. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door Het Brandweer Magazijn vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de wederpartij verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 4. De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van Het Brandweer Magazijn een naar diens oordeel voldoende zekerheid te stellen ter zake van de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag.
 5. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek, is Het Brandweer Magazijn bevoegd de levering op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op de wederpartij te verhalen.
 6. Al hetgeen Het Brandweer Magazijn uit hoofde van enigerlei overeenkomst van de wederpartij te vorderen heeft, is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. een betalingstermijn is overschreden;
  2. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt gelegd;
  3. in geval de wederpartij een vennootschap is, de wederpartij wordt ontbonden, geliquideerd,
  4. failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt; in geval de wederpartij een natuurlijke persoon is, de wederpartij het verzoek doet te worden toegelaten tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
 7. lndien betaling niet plaatsvindt binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct rente aan Het Brandweer Magazijn verschuldigd. De rente bedraagt 12% per jaar, maar is alleen gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) als deze hoger is.
 8. De wederpartij is voorts aan Het Brandweer Magazijn alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale door de wederpartij aan Het Brandweer Magazijn verschuldigde zal bedragen.
 9. lndien Het Brandweer Magazijn in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van de wederpartij.
 10. Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op Het Brandweer Magazijn te verrekenen wordt uitgesloten.
 11. De wederpartij kan aan Het Brandweer Magazijn een machtiging verstrekken om door de wederpartij verschuldigde bedragen via automatische incasso van de wederpartij te incasseren.
 12. lndien het Het Brandweer Magazijn een bedrag van de wederpartij incasseert met gebruikmaking van een dergelijke incasso, zal Het Brandweer Magazijn de wederpartij daar tenminste een (1) werkdag voorafgaand aan het uitvoeren van de incasso over informeren middels een prenotificatie. De prenotificatie kan separaat, als onderdeel van de factuur of op andere door Het Brandweer Magazijn te bepalen wijze worden gecommuniceerd.

 

11. Levertijd

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door Het Brandweer Magazijn bij benadering vastgesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Het Brandweer Magazijn uit van de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De ingeschatte en afgegeven levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer een fatale termijn.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Het Brandweer Magazijn bekend waren bij vaststelling van de levertijd en/of de uitvoeringsperiode, kan Het Brandweer Magazijn de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren.
 5. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Het Brandweer Magazijn, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting.
 6. Elke aansprakelijkheid van Het Brandweer Magazijn voor overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode is uitgesloten.

 

12. Levering van zaken

 1. Tenzij de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering plaats EX WORKS (af fabriek/af winkel/af bedrijfspand) conform de lncoterms 2020. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat Het Brandweer Magazijn deze ter beschikking stelt aan de wederpartij. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
 2. lngeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand is gekomen, vindt levering EX WORKS (conform de lncoterms 2020) plaats. Het risico van laden en lossen rust op de wederpartij.
 3. De wederpartij aanvaardt de geleverde zaken met inachtneming van een marge van plus of minus 10% van het overeengekomen aantal, metrage of gewicht van die zaken.
 4. lndien zaken op basis van een monster of model worden geleverd, geldt het monster of model als referentie voor de gemiddelde hoedanigheid van de zaken.
 5. Weigert de wederpartij na het verstrijken van de levertijd of, ingeval de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, op het moment van aflevering, de zaken (volledig) af te nemen, dan is Het Brandweer Magazijn bevoegd:
  1. de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, ongeacht overmacht zijdens de wederpartij en onverminderd de verplichting van de wederpartij tot betaling van de overeengekomen prijs;
  2. de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens de wederpartij, waarbij de wederpartij alle kosten en schade van Het Brandweer Magazijn zal vergoeden;
  3. de zaken te verkopen, indien naar zijn oordeel verdere bewaring van de zaken niet van hem kan worden gevergd.
 6. lndien schriftelijk levering op afroep is overeengekomen, is de wederpartij gehouden de zaken volgens het overeengekomen afroep- en afleverschema af te nemen. lndien een afroep- en afleverschema ontbreekt, dient de wederpartij op eerste verzoek van Het Brandweer Magazijn binnen de daarbij gestelde termijn alle zaken af te nemen.
 7. lndien schriftelijk uitdrukkelijk levering franco werk of op de wal is overeengekomen, is het Het Brandweer Magazijn niet gehouden de zaken verder te vervoeren dan tot het punt waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water, kan komen.
 8. In alle gevallen dient de wederpartij zorg te dragen voor ten behoeve van het vervoer benodigde toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen. De kosten welke aan deze toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen zijn verbonden, komen voor rekening van de wederpartij.
 9. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van het ontbreken van de vereiste toestemmingen, ontheffingen en/of vergunningen.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

 1. De levering van zaken door Het Brandweer Magazijn vindt plaats onder toepassing van een verruimd eigendomsvoorbehoud. Na levering blijft Het Brandweer Magazijn eigenaar van alle door hem geleverde zaken zolang al zijn huidige en toekomstige vorderingen ter zake van alle leveringen van zaken en daarmee verband houdende werkzaamheden, de bedragen bedoeld in artikel 10 sub b. en e. van deze Algemene Voorwaarden, de kosten van invordering en zijn overige kosten en schade, niet volledig zijn voldaan.
 2. Zolang op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.
 3. Nadat Het Brandweer Magazijn zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij alle door hem geleverde zaken terughalen. De wederpartij staat Het Brandweer Magazijn toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden en zal voor eigen rekening alle benodigde medewerking verlenen voor de retourname van zaken.
 4. Als Het Brandweer Magazijn geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Het Brandweer Magazijn te verpanden.

 

14. Reclame

 1. Klachten van de wederpartij ter zake van gebreken aan de overeengekomen prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de zaken schriftelijk en gemotiveerd bij Het Brandweer Magazijn te worden ingediend.
 2. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen onmiddellijk na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan Het Brandweer Magazijn worden medegedeeld doch uiterlijk zes maanden na levering van de zaken.
 3. Na het vervallen van de tijdslimiet zoals genoemd in dit artikel sub b., kan de wederpartij geen beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen prestatie.
 4. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als Het Brandweer Magazijn niet in de gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken.
 5. Op verzoek van Het Brandweer Magazijn, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft (of een deel daarvan) retourneren conform het bepaalde in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Tot het moment waarop de toestemming van Het Brandweer Magazijn als bedoeld in artikel 14 sub a. van deze Algemene Voorwaarden wordt verleend, zal de wederpartij de zaken waarop de klacht betrekking heeft voor eigen rekening en risico in zijn bezit houden.
 7. Een klacht inzake opgeleverde werkzaamheden wordt in ieder geval niet gehonoreerd indien Het Brandweer Magazijn niet in de gelegenheid is gesteld de klacht op geschikte wijze te onderzoeken.
 8. lndien en voor zover Het Brandweer Magazijn een klacht inzake geleverde zaken ingevolge dit artikel accepteert, zal hij, naar eigen keuze:
  1. het gebrek herstellen;
  2. de gebrekkige zaak vervangen;
  3. de zaak terugnemen en de wederpartij crediteren voor de prijs van de desbetreffende zaak.
 9. De wederpartij kan daarnaast geen aanspraak maken op enigerlei schadevergoeding.
 10. In geval van herstel van het gebrek of vervanging van de gebrekkige zaak, zijn de bepalingen van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden daarop wederom van toepassing.
 11. Het indienen van een klacht ontheft de wederpartij niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Het Brandweer Magazijn. De wederpartij heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid.

 

15. Retourzendingen

 1. Retourzendingen behoeven de voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Brandweer Magazijn.
 2. Een retourzending door de wederpartij dient te allen tijde franco te geschieden onder vermelding van het ordernummer.
 3. Met het in ontvangst nemen van door de wederpartij retour gezonden zaken erkent Het Brandweer Magazijn lid geen enkele tekortkoming in de nakoming.

 

16. Garantie

 1. Het Brandweer Magazijn staat gedurende een periode van twaalf maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. De wederpartij kan geen beroep doen op een garantie indien:
  1. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik van een geleverde zaak;
  2. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van normale slijtage of niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
  3. het gebrek, geheel of gedeeltelijk, het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door de wederpartij of door derden;
  4. de geleverde zaak gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is;
  5. de geleverde zaak aan een derde is overgedragen;
  6. Het Brandweer Magazijn de geleverde zaak geheel of gedeeltelijk van derden heeft verkregen en het Het Brandweer Magazijn zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;
  7. Het Brandweer Magazijn bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de wederpartij heeft gebruikt;
  8. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
  9. de wederpartij niet al zijn verplichtingen uit de overeenkomst tijdig en correct jegens Het Brandweer Magazijn[1]lid is nagekomen.

 

17. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens voor zover de wederpartij aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Het Brandweer Magazijn, is Het Brandweer Magazijn niet aansprakelijk jegens de wederpartij, diens personeel of derden, voor enigerlei directe of indirecte schade in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. De wederpartij vrijwaart Het Brandweer Magazijn in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Het Brandweer Magazijn beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering. lndien de verzekeraar van Het Brandweer Magazijn om welke reden dan ook niet uitkeert of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van het Het Brandweer Magazijn in alle gevallen beperkt zijn tot:
  1. het bedrag van de netto overeengekomen prijs in de overeenkomst waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis direct betrekking heeft; of
  2. als gedeeltelijke leveringen zijn overeengekomen, het bedrag van de netto overeengekomen prijs van dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluit.
 3. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Het Brandweer Magazijn meer bedragen dan € 2.500 per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 4. Voor vergoeding komt nimmer in aanmerking:
  1. bedrijfsschade zoals gederfde winst en stagnatieschade;
  2. opzichtschade zoals schade die bij uitvoering van de werkzaamheden aan andere zaken wordt toegebracht.
 5. ledere rechtsvordering van de wederpartij jegens Het Brandweer Magazijn verjaart door het enkele verloop van een jaar na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.
 6. De wederpartij vrijwaart Het Brandweer Magazijn alsmede diens personeel en hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, ongeacht de reden, welke op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. Het Brandweer Magazijn zal jegens de wederpartij alleen aansprakelijk zijn indien en voor zover de betreffende aansprakelijkheid ingevolge de toepasselijke overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor rekening en risico van Het Brandweer Magazijn komt.
 7. lndien de zaken niet door Het Brandweer Magazijn zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van Het Brandweer Magazijn jegens de wederpartij in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van Het Brandweer Magazijn jegens Het Brandweer Magazijn aansprakelijk zal zijn.
 8. De wederpartij vrijwaart Het Brandweer Magazijn voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Het Brandweer Magazijn geleverde producten en/of materialen.

 

18. Overmacht

Bij overmacht van Het Brandweer Magazijn is deze bevoegd om de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode te verlengen met de duur van de overmacht danwel om de overeenkomst, indien nog niet volledig uitgevoerd, te ontbinden. Zulks zonder dat hieruit enige verplichting tot schadevergoeding voor Het Brandweer Magazijn voortvloeit.

 

19. Rechtskeuze en forumkeuze

 1. Alle met Het Brandweer Magazijn gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten, evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
 3. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (burgerlijke) rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van Het Brandweer Magazijn.

 

20. Conversie

lndien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen het Het Brandweer Magazijn en de wederpartij in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

* Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten (max. 4 keer per jaar)
Bank transfer Cash Invoice iDEAL PayPal Debit or Credit Card
Mijn account
You are not logged in. Log in to make use of all the benefits. Or create an account now.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »